Polityka prywatności

Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez CAD Projekt K&A w zakresie danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest CAD Projekt K&A Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-612) przy ul. Rubież 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637767, posiadająca numer NIP: 9721266721, o kapitale zakładowym 60.000 zł (dalej: „CAD Projekt K&A”).

Każdy użytkownik, który korzysta z Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

Użytkownicy Serwisu mogą przeglądać stronę Serwisu, zawarte w nim informacje oraz pobierać zawartość Serwisu, bez uprzedniego utworzenia Konta oraz podawania danych osobowych.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie może zostać przekierowany do zewnętrznych stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od CAD Projekt K&A, w których proces gromadzenia i przetwarzania danych osobowych odbywa się poza kontrolą czy wpływem CAD Projekt K&A.

1. JAKIE RODZAJE INFORMACJI GROMADZI FIRMA CAD Projekt K&A?

Jeśli użytkownik zdecyduje się na przesłanie wiadomości przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego w Seriwsie, firma CAD Projekt K&A może poprosić go o takie dane, jak imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail oraz numer telefonu.

Dane kontaktowe, za zgodą użytkownika Serwisu, wykorzystywane są również do przesyłania przez CAD Projekt K&A informacji o Serwisie oraz oferowanych przez CAD Projekt K&A produktach i usługach. Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych od CAD Projekt K&A, należy postąpić zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pkt. 7

CAD Projekt K&A prosi o sprawdzanie, czy podane dane osobowe są dokładne i aktualne oraz o poinformowanie w przypadku jakichkolwiek zmian.

Podanie danych jest niezbędne do obsługi zapytania, przesłanego przy pomocy formularza kontaktowego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

2. DO CZEGO UŻYWANE SĄ ZEBRANE INFORMACJE?

CAD Projekt K&A może wykorzystać zebrane dane osobowe w następujący sposób:

  • do prowadzenia swojego Serwisu oraz oferowania za jego pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania

  • w badaniach wewnętrznych służących ulepszeniu Serwisu, produktów i usług CAD Projekt

  • do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług CAD Projekt oraz ofert, produktów i usług od wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo (patrz punkt „Jak się wyrejestrować” poniżej),

  • do egzekwowania przestrzegania Polityki Prywatności, w tym do zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem Serwisu oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć.
     

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

3. KTO JESZCZE MA DOSTĘP DO TYCH INFORMACJI?

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub gdy konieczna jest ochrona praw CAD Projekt K&A lub innych osób przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim za zgodą Użytkowników lub podmiotom zewnętrznym współpracującym z CAD Projekt K&A, przy czym w takim wypadku podmioty te nie są uprawnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych użytkowników Serwisu, a jedynie do ich przetwarzania w imieniu CAD Projekt K&A na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w niniejszej Polityce Prywatności. W ramach sprzedaży firmy lub restrukturyzacji działalności może dojść do przejścia danych osobowych użytkowników Serwisu na nowego właściciela.

4. ADRESY IP I PLIKI COOKIE

CAD Projekt K&A wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz mogą służyć do zapewnienia działania niektórych funkcjonalności Serwisu, przy czym dane te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.

CAD Projekt K&A gromadzi w ramach Serwisu dane za pomocą takich technologii jak pliki cookies, czyli małych plików tekstowych, przechowywanych na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji Serwisu, udoskonalenia określonych aspektów jego wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie https://vinterior.com.pl/polityka-cookies

5. UPRAWNIENIA

CAD Projekt K&A zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. BEZPIECZEŃSTWO

CAD Projekt K&A podejmuje wszelkie racjonalnie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników Serwisu, zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur bezpieczeństwa oraz stosowaniu środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. CAD Projekt K&A zwraca uwagę na konieczność zachowania środków ostrożności przez Użytkownika, w szczególności w zakresie przechowywania haseł do kont oraz ich nieujawniania innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić CAD Projekt K&A o takiej sytuacji.

7. USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych dotyczących marki ViobterioR od firmy CAD Projekt K&A, należy przesłać oświadczenie na adres contact@vinterior.com.pl o treści podanej poniżej lub skorzystać z łącza umieszczonego w każdej takiej wiadomości.

CAD Projekt K&A Sp. z o. o.

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

Ja _____________________________ niniejszym proszę o usunięcie moich danych osobowych połączonych z adresem mailowym _____________________________

8. KONTAKT Z FIRMĄ CAD Projekt K&A

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przechowywanych przez CAD Projekt K&A danych osobowych oraz sposobów ich przetwarzania użytkownik Serwisu może skontaktować się z CAD Projekt K&A korzystając z adres e-mail: biuro@cadprojekt.com.pl.